Tượng phật tông: quan âm tứ thủ,liên hoa sinh

4.464

Chuyên đúc tượng phật mật tông tara,tượng phật tây tạng theo yêu cầu