Tượng phật tông: quan âm tứ thủ,liên hoa sinh,tara,thích ca mật tông

4.464

Chuyên đúc tượng phật mật tông tara,tượng phật tây tạng theo yêu cầu